Si ifra!

Vi skal være et trygg klubb. Si ifra om du eller noen andre opplever
mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.


 

Hvordan sier du ifra?
Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig. Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på.

Du kan:

 • Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening
 • Ringe daglig leder i klubben eller trener i gruppa du trener med
 • Sende en e-post til daglig leder daimi@fighter.org
 • Sende en e-post til ansvarlig for varsler i klubben  varsel@fighter.org

Om du ikke tør eller vil ta kontakt med klubben, kan du kontakte ansvarlig rådgiver i NIF
Håvard B. Øvregård tlf 91 77 31 57 – havard.ovregard@idrettsforbundet.no

Hva skjer når du sier ifra?
Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i klubben sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre. Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.

2. Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/