Medlemsvilkår

Vilkår for medlemmer i Fighter Kickboxingklubb.


 

      Medlemsavgift

 • I tillegg til den månedlige treningsavgiften, blir det en gang i året fakturert for medlemsavgift. Medlemsavgiften dekker medlemskap hos Fighter KBK, Norges Kickboxing Forbund og Norges Bokseforbund for ett år.
 • Treningsavgiften er en årlig treningsavgift delt opp i like månedlig beløp som trekkes hver måned hele året, og det trekkes derfor også i sommermåneden.

  Angrerett

 • Du har 14 dagers angrerett etter inngåelse av medlemsavtale. Bruk av angrerett må skje skriftlig til den avdelingen du trener ved med kopi til medlem@fighter.org.
 • Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende.

  Bindingstid

 • Det er 6 måneders bindingstid på alle medlemskap. Ved utløp av bindingstiden, løper avtalen videre med 1 måneds oppsigelsestid til avtalen blir sagt opp.
 • Dersom du ikke ønsker å fortsette medlemskapet utover bindingstiden, må oppsigelse skje skriftlig før bindingstiden har utløpt.

  Treningsavtalen kan fryses ved følgende grunner

 • Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene

 • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.

 • Militærtjeneste.

 • Utstasjonering i jobb eller studier.

 • Pandemi.

  Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved:

 • Ferieavvikling.

 • Frys av medlemskontrakten må være fastsatt, godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge søknad.

 • Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. 

 • Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. 

 • Frys gis i hele måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets 
  varighet blir minimum 6 betalende måneder.


  Oppsigelse

 • Ved løpende medlemskap er det 1 måneds oppsigelsestid, regnet fra første månedsskifte etter oppsigelsen er mottatt.
 • Alle medlemskap må sies opp skriftlig til avdelingen du trener ved med kopi til medlem@fighter.org 

  Forsikring

 • Treningsforsikring for alle over 12 år kan tegnes hos Fighter Kickboxingklubb.
 • Forsikringen tegnes separat og er ikke inkludert i treningsavgiften. Snakk med din trener hvis du ønsker å tegne forsikring.
 • Barn som er medlem i Fighter Kickboxingklubb er forsikret gjennom Norges Kickboxingforbund og NIF. Forsikringen omfatter barn frem til de fyller 13år.

  Forpliktelser

 • Alle medlemmer forplikter seg til å følge de anvisninger som instruktører i Fighter Kickboxingklubb gir.
 • Alle medlemmer forplikter seg til å følge de regler som gjelder i klubben. 
 • Alle våre medlemmer forventes å være gode ambassadører for vår idrett. 
 • Misbruk av kickboksing og doping fører til utvisning fra klubben.
 • Alle medlemskap er personlig og kan ikke overdras til andre.

  All aktivitet skjer på eget ansvar

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte klubbens tilbud.
 • Fighter Kickboxingklubb fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.

  Utstyr

 • Personlig utstyr, graderinger, treningsleirer og andre arrangementer betales separat.
 • Utstyr kan kjøpes i klubben.

  Trening og ferier

 • Fighter Kickboxingklubb følger skoletidsplanen til grunnskoler og videregående skoler.
 • Det vil si at klubben holder stengt når skolene har fridager og på helligdager.
 • I sommerferien er det redusert tilbud for voksne. 
 • Fighter Kickboxingklubb forbeholder seg retten til å justere treningstider.  Avtalegiro 

 • Det er i kontrakten inngått avtale om betaling av trenings-og medlemsavgift via avtalegiro. 
 • Avtalegiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger fra oppgitt konto. 
 • For enkel administrasjon av betaling er årlig treningsavgift delt opp i like månedlig beløp som trekkes hver måned hele året. 
 • Den 15. i hver måned belastes avtalte konto med månedlig beløp som avtalt.
 • Denne avtale regnes som et varsel for avtalegirotrekkene.
 • Hvis maks. beløpsgrense ikke fylles inn vil beløpsgrensen bli satt til kr 999,- pr trekkmåned.
 • Fighter Kickboxingklubb forbeholder seg retten til å prisjustere månedlig trekkbeløp, noe som tidligst kan skje etter første bindingstid. 
 • Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist pga. manglende dekning e.l. gir Fighter Kickboxingklubb retten til å heve kontrakten og kreve inn restbeløpet. Ved innkreving av utestående beløp påregnes det et avvisningsbeløp på kr 55,- pr. avvisning. 
 • Ved sykdom som kan dokumenteres med legeattest, kan avtalen fryses. Dokumentasjon sendes pr e-post til medlem@fighter.org.

  Andre vilkår

 • Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling, det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell senere tvangsfullbyrding.
 • Inndrivelse uten søksmål overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt A vedtas. Varsel etter samme lov, § 4-18 sendes meg på min oppgitte adresse.
 • Jeg samtykker i at utleggsforretning holdes overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 hvor som helst mine formuesgjenstander befinner seg.