INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE

Årsmøtet avholdes den 30. mars 2022 kl. 19:30 på Teams
Påmelding innen mandag 28. mars: Send e-post til medlem@fighter.org med ditt navn og e-post.
Lenke til møte og sakspapirer sendes ut til deg når påmelding er mottatt.
NB! Medlemskontingent for 2022 må være betalt for å kunne delta på årsmøtet.

Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:   Velge dirigent
Sak 3:   Velge protokollfører
Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 5:   Godkjenne innkallingen
Sak 6:   Godkjenne saklisten
Sak 7:   Godkjenne forretningsorden
Sak 8:   Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
Sak 10: Behandle forslag og saker – Ingen innkome saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter 
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Sak 14: Foreta følgende valg:
– 14.1: Styre
– 14.2: Kontrollutvalg
– 14.3: Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
– 14.4: Valgkomité

Balanse 2021
Budsjett 2022
Organisasjonsplan 2022
Innstilling fra valgkomiteen_2022
Lov for Fighter 2022
Resultat 2021
Årsberetning Sportslig 2021
Årsberetning Styret_2021
Årsmøte 2021
Beretning_signert

Ved spørsmål om årsmøtet, kontakt styret på styre@fighter.org

Med vennlig hilsen
Styret